باب اسفنجی / جشن اسفنجی
سینمایی مدت زمان: 55 دقیقه سال تولید: 2016

باب اسفنجی تصمیم دارد مهمانی با قوانین خاص ترتیب دهد که